باعرض سلام رسیور پرمیوم ایکس10 فورکی من نرم افزار یا فایل فلش که با یواس بی به رسیورم وصل می کنم ومی خواهم تزریق کنم می نویسد خطا درچک کردن ورزن نرم افزار